יום ראשון   29-03-2020
עדכון חדשות |

: האגודה לזכויות האזרח נגד העברת מידע רפואי

חברה נכתב על ידי

משרד הבריאות מסר כי לא יבקש את אישור המטופלים להעברת המידע הרפואי אודותיהם אל קופות החולים, כיוון שהדבר "מטיל נטל בלתי סביר על המערכות".

את התגובה מסר משרד הבריאות בעקבות פניית האגודה לזכויות האזרח על רקע הרפורמה בבריאות הנפש והעברת הטיפול הנפשי לאחריות קופות החולים. במסגרת זו, הורה משרד הבריאות לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים במרפאות הממשלתיות להעביר לקופות החולים מידע רגיש על מטופליהם לרבות שמות, אבחנות וטיפול שקיבלו.

לאחר פנייתה הראשונה של האגודה הוציא משרד הבריאות הנחיה חדשה, לפיה אין להעביר מידע של מטופל שיתנגד לכך. עם זאת, במשרד הבריאות סברו כי אין צורך לקבל מהמטופל הסכמה מפורשת בכתב – כפי שנהוג ומתחייב בחוק, והסתפקו במתכונת שעלולה לחשוף מידע רפואי של מטופלים עוד לפני שניתנה להם אפשרות לסרב. המשרד אף לא פירט כיצד יעברו הנתונים, ומי בקופות יוכל לצפות בהם.

briuet-hanaf

לאור זאת חזרו באגודה לזכויות האזרח והזהירו את משרד הבריאות כי הנחיותיו מתעלמות באופן בוטה מזכותם של מטופלים לפרטיות, לכבוד ולחסיון המידע הרפואי שלהם, ומפרה שורת חוקים, נהלים ועקרונות אתיים. בתגובה, מסר משרד הבריאות כי אמנם שקל לבקש הסכמה מכל מטופל קודם להעברת המידע בעניינו, אך אפשרות זו נדחתה מחשש שהדבר יטיל נטל כבד על המערכת. בנוסף, טענו במשרד כי להשקפתם, ניתן להניח כי מטופל מסכים למסירת מידע רפואי אודותיו כל אימת ש"הדבר נעשה לטובתו", וכי בעצם הפנייה למערכת הרפואה הציבורית נותן המטופל הסכמה מראש לכל הכללים הנהוגים בה, בהווה ובעתיד, ובכלל זה להעברת המידע.

לדברי עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח, " מטפלות ומטפלים נתונים ללחצים ולאיומים חסרי שחר רק בשל כך שהם אינם מוכנים להעביר מידע של מטופלים ללא הסכמתם המפורשת. מתגובת משרד הבריאות ניתן לקבל רושם מוטעה, כאילו יש סתירה בין היערכות יעילה לרפורמה ובין זכותם של מטופלים לפרטיות ולכבוד. אבל ההיפך הוא הנכון: הקפדה על פרטיות המטופלים היא מרכיב בסיסי ביחסי האמון בינם לבין המטפל, ותנאי הכרחי להגנה על זכויותיהם ועל רווחתם".

האגודה לזכויות האזרח פנתה אל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה לברר, האם בכוונת היועץ להגן על מדיניות משרד הבריאות בבית המשפט, ובדרישה להנחות את משרד הבריאות להשהות לאלתר כל העברת מידע.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס