ידיעה כתובה |

המשמר החברתי: מדד עצמאות הכנסת

חברה נכתב על ידי

המשמר החברתי משיק את "מדד עצמאות הכנסת" שמטרתו לבחון את מידת ההפרדה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת ואת מידת השפעתם של הממשלה ומוסדות הקואליציה על חופש הפעולה של חברי הכנסת בהליכי החקיקה ובהצבעותיהם. המדד נוצר לאור הטענות החוזרות, כי הממשלה סובלת מהיעדר משילות ולפיכך המשמר החברתי החליט לבחון את הטענה באופן מעשי. מדד עצמאות הכנסת בוחן שני רכיבים: החלטות ועדת השרים לענייני חקיקה ביחס להצעות חוק פרטיות וגורלן של הצעות חוק אלה בכנסת. המדד הנוכחי מתייחס לכנס קיץ 2013 (התשע"ג).

בעז רקוץ', מנכ"ל המשמר החברתי, מוסר, כי "תהליכי החקיקה הפרטית בכנסת נשלטים באופן ברור על ידי הממשלה, בין אם באמצעות ועדת השרים לענייני חקיקה, שהחלטותיה מכתיבות אילו הצעות חוק יועלו להצבעה, ובין אם באמצעות הטלת משמעת קואליציונית בשלב ההצבעה."

ניתוח החלטות ועדת השרים לענייני חקיקה העלה, מתוך 135 החלטות שקיבלה הוועדה בנוגע להצעות חוק פרטיות, 57 (42%) זכו לתמיכתה, ל-59 (44%) הוועדה התנגדה ובחמש נוספות הוועדה דרשה תיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים. לאחר מיון הצעות החוק לכאלה שהוגשו על ידי ח"כים מהקואליציה לעומת כאלה שהוגשו על ידי ח"כים מהאופוזיציה, התגלתה העדפה ברורה של הצעות חוק של ח"כים מהקואליציה. 74% מהצעות החוק שהוגשו על ידי ח"כים מהקואליציה זכו לתמיכת הוועדה, לעומת 15% בלבד של הצעות חוק שהוגשו על ידי ח"כים מהאופוזיציה.

בין ההצעות שזכו להתנגדות בלטו הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – העברת מידע בין קופות החולים בעת מעבר חבר) של ח"כ מאיר פרוש, הצעת חוק למניעת שימוש לרעה בהליך משפטי של ח"כ מיקי רוזנטל שנועדה למנוע שימוש בתביעות דיבה כאמצעי לדיכוי שיח ציבורי (SLAPP – Strategic Lawsuit Against Public Participation) והצעת חוק סיוע בקידום תעסוקתי למשפחות של עובדים מעוטי הכנסה של חברי הכנסת חיים כץ, שלי יחימוביץ', אברהם מיכאלי ואורי מקלב.

ניתוח גורלן של הצעות החוק הפרטיות לאחר קבלת החלטה בוועדת השרים העלה, כי גורל הצעות החוק בכנסת תלוי במידה רבה בזהות הח"כים היוזמים. הצעות החוק שנבדקו הן הצעות חוק פרטיות שנכללו במדד החברתי בכנס הקיץ 2013.
הממצאים מעלים, כי 85% מהצעות החוק שיוזמיהן היו ח"כים מהקואליציה ושעלו להצבעה זכו לתמיכתה של ועדת השרים, ומתוך סך כל הצעות החוק של ח"כים מהקואליציה שעלו להצבעה, 93% עברו ותהליכי החקיקה נמשכים.
לעומת זאת, 64% מהצעות החוק שהעלו הח"כים מהאופוזיציה להצבעה בקריאה טרומית היו בניגוד לעמדת ועדת השרים לענייני חקיקה. ואכן, תוצאות ההצבעה שיקפו היטב את החלת המשמעת הקואליציונית במקרים שבהם הוועדה התנגדה. ב-59% מההצבעות ההצעה נפלה בקריאה טרומית ורק ב-41% הצבעות ההצעה עברה והליכי החקיקה נמשכים.

יש לציין, כי עבודתה של ועדת השרים לענייני חקיקה חסויה וכי אופן ההצבעה של כל אחד מהשרים והנימוקים להחלטות הוועדה אינם מתפרסמים. כך נמשך המצב הפגום שבו גורלן של הצעות חוק לא נחרץ בכנסת אלא בפורום ממשלתי שסגור לציבור, לתקשורת ולחברי הכנסת – כל זאת בעידן שבו חופש המידע מעוגן בחקיקה מפורשת.

בעז רקוץ' מוסיף, כי "המשמר החברתי קורא לממשלה לכבד את החלטה 4515 מה-1 באפריל 2012, שבמסגרתה הצטרפה ישראל לשותפות הבינ"ל לממשל פתוח, ולחדול ממתן ההכשר לחיסיון על ועדת השרים לענייני חקיקה שמתעלם מהתחייבות הממשלה לפעול על בסיס עקרונות השקיפות והדיווחיות, שיתוף הציבור, האחריות והממשל הזמין."

  כתבות ווידאו שחבל לפספס