ידיעה כתובה |

: מהפכת שקיפות בדיור הציבורי

חברה נכתב על ידי

הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שצפויה לחולל מהפכת שקיפות בתחו הדיור הציבורי. ההצעה מעגנת הצעת החוק מעגנת את זכות הדיירים והזכאים לדיור ציבורי לקבל מידע ברור ושוטף על מעמדם וכל שינוי בו. ח"כ דב חנין: "הגיע הזמן להתייחס לדיירי הדיור הציבורי כאזרחים בעלי זכויות במקום כנתינים בממלכת בירוקרטיה חסרת לב".

הכנסת אישרה היום (30/03/16) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ דב חנין לשקיפות בדיור הציבורי. הצעת החוק מעגנת את זכות הדיירים והזכאים לדיור ציבורי לקבל מידע ברור ושוטף על מעמדם וכל שינוי בו, זכויותיהם, חובותיהם, דרישות שקיימות מהם וכן ההחלטות וההליך המתנהל בעניינם. לדברי ח"כ חנין, יוזם החוק ויו"ר עמית בשדולת הדיור: "הגיע הזמן להתייחס לדיירי הדיור הציבורי כאזרחים בעלי זכויות ולא כנתינים של שלטון עריצות. החוק מעגן את זכותם של הדיירים לקבל מידע על זכויותיהם ועל חובותיהם ועדכונים שוטפים מהחברות המשכנות. אי אפשר להמשיך ולהשאיר אותם טרף לבירוקרטיה חסרת לב וחסרת היגיון".

על פי לפי ההצעה, חברות הדיור הציבורי יחויבו לשלוח לשוכרים דיווח חצי שנתי בשפה פשוטה וברורה, פעמיים בשנה, שיכלול פירוט החיובים והתשלומים ששילמו ומידע על חובות ואופן חישוב שכר הדירה. כמו כן יכלול הדיווח מידע נוסף על החלטות שהתקבלו בעניינם של הזכאים לדיור ציבורי והאפשרויות העומדות לרשותם לערער על ההחלטות. עוד נקבע כי במקרים בהם מסתיימת תקופת זכאות להנחה בשכר דירה תחויב חברת הדיור הציבורי לשלוח על כך הודעה לשוכרים חודשיים לפי המועד. ההודעה תכלול מידע על מועד תום התקופה, ועל מסמכים שעליו להגיש כדי לחדש את תוקף ההנחה.

כמו כן יחייב החוק את חברות הדיור הציבורי להעביר לדיירים עותק מכל החלטה שהתקבלה בעניינם, תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת ההחלטה ולצרף לה את המסמכים הרלוונטיים. בנוסף נקבע כי מי שהגיש בקשה לקבלת דיור ציבורי והוא עומד בכללים יקבל על כך הודעה ממשרד השיכון בתוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה.

12628616_953309578051027_3386210476251782573_o

נשים נאבקות לקבלת דיור ציבורי. מתוך עמוד הפייסבוק: צוות דיור ציבורי

על פי ההצעה תהיה לדייר גם הזכות לפנות ולקבל מידע ומסמכים הנוגעים אליו, מתוך תיקו האישי. במקרים בהם נדרשים תיקונים בדירה תצטרך חברת הדיור הציבורי להמציא לדייר, עוד לפני התיקון, פירוט של עלותו, שיעור ההשתתפות העצמית הנדרשת והסכום לתשלום. חברה שלא תדווח לשוכר על יתרת חובותיו לא תהיה רשאית לגבות ריבית, הצמדה וכל תוספת אחרת לחוב בשל אי תשלומו במועד.

הצעת החוק עברה היום ותיכנס לתוקף חצי שנה לאחר פרסומה ברשומות.

  כתבות ווידאו שחבל לפספס