Found 1095 Articles that their subtitles are English

Politics     ‏3:35

נשים נגד "שכר הולם" (לצפיה בכתבת הוידאו)  

Uploaded: 29/07/2006
Coverage נשים קוראות לא רק להפסקת המלחמה בלבנון ובשטחים הכבושים, אלא להפסקת השתקת קולן של נשים בכל הקשור לזירה המדינית והצבאית. סיקור הפגנת נשים נגד המלחמה בלבנון.
Language: , Subtitles: