הוספת תגובה לכתבה

לכתבה זו תגובה אחת באתר

 1. אודי 4 ביולי, 2016  בשעה 1:29

  תרגום השיר:

  בית קפה, אתה עם עיתון / מחמוד דרוויש

  בֵּית קָפֶה, אַתָה יֹושֵּב עִם עִתֹון,
  ֹלא, אֵּינְָך לְבַד, חֲצִי ּכֹוס רֵּ יקָה,
  הַשֶמֶש מְמַלֵּאת אֶת הַחֲצִי הַשֵּנִי,
  מֵּאֲחֹורֵּ י זְכּוכִית אַתָה רֹואֶה הֹולְכֵּי רֶ גֶל נֶחְפָזִים,
  אֵּינְָך נִרְ אֶה )זֹוהִי ַאחַת מִתְכּונֹות הַנִסְתָר:
  לִרְ אֹות וְֹלא לְהֵּרָ אֹות(,
  מַה חָפְשִי אַתָה, נִשְּכָח בְבֵּית קָפֶה,
  אִיש אֵּינֹו רֹואֶה אֵּיְך הַּכִנֹור מַשְפִיעַ עָלֶיָך,
  אִיש אֵּינֹו שָם לֵּב אִם אַתָה נֹוכֵּחַ אֹו נֶעְדָ ר,
  אֹו בֹוחֵּן אֶת עִרְ פּולְָך אִם
  תַבִיט בְנַעֲרָ ה אֹו תִשָבֵּר מּולָּה…
  אַתָה חָפְשִי בְנִהּול עִנְי ָנֶיָך הָאִישִי ִים,
  בַ ד ֹּחַק הַזֶה בְלִי מַשְגִיחַ אֹו קֹורֵּ א,
  הִתְנַהֵּג בְחָפְשִיּות, הָסֵּר
  חֻלְצָתְָך אֹו נְעָלֶיָך, אִם רַ ק תִרְ צֶה, אַתָה
  נִשְּכָח וְחָפְשִי, בְדִ מְיֹונְָך אֵּין לְשִמְָך
  אֹו לְפָנֶיָך הַשְפָעָה ּכָלְשֶהִי. אַתָה
  ּכְמֹו שֶאַתָה, ֹלא חָבֵּר וְ ֹלא אֹוי ֵּב
  מְפַקְחִים עַל זִכְרֹונֹותֶיָך,
  חַפֵּש תֵּרּוץ לְמִי שֶנָטְשָה אֹותְָך בְבֵּית קָפֶה
  ּכִי ֹלא הִבְחַנְתָ בְתִסְפָרְ תָּה הַחֲדָ שָה
  ּובַפַרְ פָרִ ים שֶרָ קְדּו עַל גֻּמֹות הַחֵּן שֶלָּה,
  וְחַפֵּש תֵּרּוץ לְמִי שֶרָ צָה יֹום אֶחָד לְהָ רְ גֶָך,
  בְלִי ּכָל סִבָה, סְתָם ּכִי ֹלא
  מַתָ ּכְשֶהִתְנַגַשְתָ עִם ּכֹוכָב, וְכָתַבְתָ
  שִיר רִ אשֹון בַדְ יֹו שֶלֹו.
  בֵּית קָפֶה, אַתָה יֹושֵּב עִם עִתֹון,
  נִשְּכָח בַפִנָה, אִיש אֵּינֹו מַעֲכִיר
  אֶת מַצַב רּוחֲָך הַצָלּול,
  אִיש אֵּינֹו חֹושֵּב לִרְ צ ֹּחַ אֹותְָך.
  מַה נִשְּכָח אַתָה וְחָפְשִי בְדִ מְיֹונְָך!

כתבות ווידאו חדשות מערוצי הטלוויזיה החברתית

  כתבות ווידאו שחבל לפספס